Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna) ustalane stosownie do przepisów rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237).

Notariusz jest jednak zobowiązany do jednoczesnego pobrania w imieniu Państwa innych należności związanych z dokonywaną czynnością, takich jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, a nadto opłaty sądowej od wpisów do ksiąg wieczystych. Następnie te podatki i opłaty są odprowadzane przez notariusza na konto właściwego Urzędu Skarbowego bądź Sądu.

Należność za dokonaną czynność notarialną obejmująca wszystkie opłaty i podatki, płatna jest gotówką w kasie kancelarii bądź przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.