Czynności

JAKIE SPRAWY ZAŁATWIMY

U NOTARIUSZA?

Notariusz sporządza głównie akty notarialne. Czynności notarialne dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu publicznego. Dlatego używa on pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła - godła państwowego, co daje rękojmię wiary publicznej. Za wykonanie czynności notarialnych notariusz pobiera honorarium.

NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

Notariusz dokonuje wszystkich czynności określonych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) , w tym:
- sporządza akty notarialne;
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
- sporządza poświadczenia;
- doręcza oświadczenia;
- spisuje protokoły;
- sporządza protesty weksli i czeków;
- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
   dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.    

1. UMOWA SPRZEDAŻY - Na podstawie umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2. UMOWA DAROWIZNY - Na podstawie umowy darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

3. UMOWA ZAMIANY- Na podstawie umowy zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

4. UMOWA DOŻYWOCIA - Na podstawie umowy dożywocia nabywca, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie; w braku odmiennej umowy powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa dożywocia obejmuje:

5. ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI - Jeżeli źródłem powstania współwłasności jest dziedziczenie po osobie zmarłej, notariusz dokonuje działu spadku na zasadach opisanych powyżej.

6. DZIAŁ SPADKU, w którego skład wchodzi lokal lub działka zabudowana/niezabudowana - Sytuacja, w której kilku osobom przysługuje jednocześnie własność tej samej rzeczy, to stan o charakterze tymczasowym. W celu uregulowania stanu prawnego rzeczy można:

- dokonać fizycznego podziału rzeczy poprzez wydzielenie jej części (działek, lokali itp.) i przyznanie ich poszczególnym osobom na wyłączną własność,

- przyznać rzecz w całości jednej osobie, ze spłatą pozostałych współwłaścicieli albo bez takiej spłaty – w zależności od ustaleń stron.

7. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO - Z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zawarcie umowy podziału majątku wspólnego u notariusza jest możliwe wówczas, gdy nastąpiło ustanie wspólności ustawowej - dzieje się to między innymi poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową oraz wówczas, gdy małżonkowie zgodni są co do tego, w jaki sposób chcą się podzielić przedmiotami majątkowymi, które nabyli w czasie trwania wspólności ustawowej. Dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez przeniesienie własności poszczególnych składników dotychczasowego majątku wspólnego na męża lub żonę nastąpić może bez spłat i dopłat, czyli bez żadnych dodatkowych rozliczeń finansowych albo ze spłatą lub dopłatą.

 

8. UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY- Na podstawie umowy przedwstępnej jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

- jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

- jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.

- jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. (lub innej umowy przyrzeczonej).

9.  USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU - Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą zostać wyodrębnione z nieruchomości budynkowej. W razie wyodrębnienia lokalu właścicielowi tego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Dla wyodrębnionego lokalu zakładana jest osobna księga wieczysta.

10. USTANOWIENIE HIPOTEKI - Podstawowa forma rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. 

11. SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTE, GRUNTOWE,  PRZESYŁU

Służebności gruntowe

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Służebności osobiste

Obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej.

Służebności przesyłu

Nieruchomość można również obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

12. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA – Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Dokument ten ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, powinniśmy skontaktować się z notariuszem i umówić się z nim na konkretny termin sporządzenia aktu. Koniecznym warunkiem do spisania dokumentu jest obecność przy tej czynności wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Poza tym osoby stawające przed notariuszem muszą być zgodne co do osób, będących spadkobiercami oraz wysokości przypadających im udziałów. Gdy między nimi zaistnieje spór, notariusz nie będzie mógł poświadczyć dziedziczenia, a spadkobiercom pozostanie udanie się do sądu.
Notariusz odmówi też sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w następujących sytuacjach:

- gdy spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r.

- w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

- w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone;

- wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;

- spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

13. TESTAMENT - Stanowi dyspozycję majątkiem na wypadek śmierci. Oprócz ustanowienia spadkobierców w testamencie można zamieścić dodatkowe rozrządzenia , np:

-wydziedziczenie, czyli pozbawienie niegodnego spadkobiercy ustawowego przysługującego mu prawa do zachowku,

- podstawienie, czyli powołanie spadkobiercy na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca nie chciała lub nie mogła dziedziczyć,

- zapis zwykły, czyli nałożenie na spadkobiercę obowiązku przekazania określonych rzeczy na rzecz innej osoby,

- zapis windykacyjny, czyli postanowienie, że oznaczona osoba nabywa określony przedmiot z chwilą śmierci spadkodawcy,

- polecenie, czyli nałożenie na spadkobiercę obowiązku określonego zachowania się,

- powołanie wykonawcy testamentu, który, jeżeli spadkodawca inaczej nie postanowił, powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą.

14. PRZYJĘCIE lub ODRZUCENIE SPADKU - Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności do wysokości wartości aktywów spadku (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

15. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA - Jest to umowa zawierana za życia spadkodawcy z jego przyszłym spadkobiercą ustawowym, na podstawie której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po spadkodawcy.

16. UMOWY SPÓŁKI:

- komandytowej

- komandytowo – akcyjnej

- z ograniczoną odpowiedzialnością

- akcyjnej

17. PROTOKOŁY:

- zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- walnego zgromadzenia akcjonariuszy

- zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt a i b

- protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

- dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki

18. OŚWIADCZENIA:

- o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce

- zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

19. ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (poświadczenie podpisów)

20. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA - Na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą ukształtować swoje stosunki majątkowe w sposób odmienny niż przewidziana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wspólność ustawowa.

Mogą oni:

  1. rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty, które dotychczas stanowiły ich majątki osobiste,
  2. ograniczyć wspólność ustawową, wyłączając z niej przedmioty dotychczas taką wspólnością objęte,
  3. ustanowić rozdzielność majątkową, w której każdy z małżonków dysponuje osobnym majątkiem,
  4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, gdzie dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej; po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

21. PODDANIE SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

- w celu zabezpieczenia wykonania umowy

- w ramach najmu okazjonalnego

22. PEŁNOMOCNICTWO - Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo.

23. POŚWIADCZENIA:

- własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać

- poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

- poświadczenie czasu okazania dokumentu (czyli opatrzenie dokumentu tzw. datą pewną)

- poświadczenie pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu

24. PROTOKOŁY:

- walnego zgromadzenia spółdzielni, organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych osób prawnych

- zebrania wspólnoty mieszkaniowej

 - stawiennictwa/niestawiennictwa stron

- zawierający oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

- licytacji, przetargu lub losowania nagród oraz niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

- przyjęcia dokumentu na przechowanie

- inny, na żądanie stron, dokumentujący przebieg danej czynności lub zawierający określone oświadczenie

25. WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI:

- sporządzonych w Kancelarii aktów notarialnych